Kancelaria

rok założenia 2011
Kancelaria Radców Prawnych Zieliński & Przybyłowicz jest nowoczesną firmą prawniczą skoncentrowaną na dostarczaniu kompleksowych i skutecznych rozwiązań prawnych dla klientów biznesowych i indywidualnych oraz podmiotów publicznych. Kładziemy nacisk na przyjazne relacje, efektywnie wspieramy Klientów w ich przedsięwzięciach. Cieszą nas wyzwania, bo lubimy i potrafimy, z pasją i zaangażowaniem, dążyć do celu.

Obszary praktyki

 • Prawo Kontraktowe
 • Prawo Korporacyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo pracy

W ramach prawa kontraktowego Kancelaria świadczy usługi we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Przy tworzeniu konkretnych propozycji warunków umownych szczególny nacisk kładziemy na analizę aspektów podatkowych, dostosowanie ich do specyfiki danej branży oraz rozpoznanie możliwe najszerszego wachlarzu zagrożeń oraz wprowadzenie skutecznego zabezpieczenia przed ich wystąpieniem. Świadczymy pomoc prawną w zakresie negocjowania, przygotowywania warunków umów, opiniowania ich treści, wprowadzania zmian, oraz analizy ich wykonywania oraz doradzamy przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów.

W zakresie prawa korporacyjnego Kancelaria szczególny nacisk kładzie na kompleksowość świadczonych usług prawnych oraz dostarczanie optymalnych rozwiązań prawnych ułatwiających funkcjonowanie podmiotom obrotu gospodarczego na rynku.
W ramach praktyki prawa korporacyjnego Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie:

 • tworzenie spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym przedstawicielstw, oddziałów, fundacji, stowarzyszeń,
 • opracowywania założeń zmian struktur własnościowych i kapitałowych oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym procesów przekształceń, połączeń, podziałów i innych form reorganizacji,
 • bieżącej obsługi korporacyjnej oraz obsługi organów spółek kapitałowych,
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • analiz prawnych, audytów, raportów i projektów typu due diligence.

W ramach praktyki dotyczącej zamówień publicznych Kancelaria świadczy doradztwo zarówno zamawiającym, jak i oferentom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Usługi doradcze Kancelarii obejmują m.in.:

 • przygotowanie regulacji wewnętrznych dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych oraz pomoc prawną w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności kompleksowe tworzenie dokumentacji przetargowej,
 • kompleksową pomoc prawną dla podmiotów biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, w tym weryfikację dokumentacji przetargowej i wsparcie prawne na każdym etapie prowadzonego postępowania,
 • opiniowanie zasadności wnoszenia środków odwoławczych oraz wsparcie przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, oraz sądami powszechnymi,
 • reprezentację w sporach na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne,
 • sporządzania opinii prawnych i analiz dotyczących zagadnień z zakresu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu partnerstwa publiczno- prywatnego.

Prawo własności intelektualnej i mediów elektronicznych
W zakresie tej praktyki prawa Kancelaria świadczy usługi:

 • pomocy prawnej we wszystkich sprawach związanych z uzyskiwaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem prawami wyłącznymi w dziedzinie własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), w szczególności badanie zdolności rejestracyjnej znaków lub wzorów, zgłaszanie ich do rejestracji, sporządzanie różnorodnych umów dotyczących obrotu prawami własności intelektualnej,
 • pomocy prawnej w sprawach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • pomocy prawnej w zakresie przygotowania i opiniowania umów z zakresu prawa autorskiego, w szczególności umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • doradztwa prawnego w przypadku naruszenia praw autorskich, w tym spory dotyczące praw autorskich do utworów rozpowszechnianych w mediach,
 • doradztwa prawnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, dochodzenie praw do domen internetowych przed sądami polubownym, reprezentację w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej i ochronę dóbr osobistych w Internecie,
 • pomocy prawnej dotyczącej sporów wynikłych na tle naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.
Kancelaria w obszarze praktyki prawa pracy świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Kancelaria doradza Klientom w szczególności w zakresie:
 • przygotowania oraz opiniowania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, umów o zakazie konkurencji oraz pozostałej dokumentacji indywidualnej stosunków pracy,
 • przygotowania oraz opiniowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, przygotowywanie i opiniowanie zasad etyki i dobrych praktyk, pomagających unikać powstawania sporów na tle stosunków prawa pracy,
 • procesów restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień indywidulanych i grupowych oraz outsourcingu pracowników,
 • delegowania pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw,
 • zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników tymczasowych,
 • zagadnień związanych z prawem pracy podczas przeprowadzania procesów przekształceniowych podmiotów gospodarczych,
 • negocjowania układów zbiorowych pracy i pakietów socjalnych oraz przygotowywanie rozwiązań w relacjach Klientów ze związkami zawodowymi, w tym ramach rozwiązywania sporów zbiorowych,
 • mobbingu, ochrony dóbr osobistych, dyskryminacji w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych,
 • reprezentacji Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w związku z przeprowadzaniem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy,
 • reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji.
 

Nasz zespół

Aleksandra Przybyłowicz

Radca Prawny
tel. (+ 48) 784 005 091 email: a.przybylowicz@kzps.pl
Zakres praktyki

prawo umów handlowych, prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo transportowe, proces i postępowania arbitrażowe, proces inwestycyjny i budowlany.

Łukasz Zieliński

Radca Prawny
tel. (+ 48) 692 455 068 email: l.zielinski@kzps.pl
Zakres praktyki

prawo cywilne, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych, prawo mediów i nowych technologii, prawo transportowe,

postępowania sądowe i arbitraż.

Nasz blog

 • Blog post pierwszy
Tutaj za chwilę powstanie nasz blog

Kontakt

Kancelaria Radców Prawnych
Zieliński & Przybyłowicz

Wierzbowa 15
50-056 Wrocław

nip: 8942927617
regon: 021774030

email: kancelaria@kzps.pl
tel/fax: (+48) 71 71 56 033

numer konta: ING Bank Śląski
58 1050 1575 1000 0090 9287 4537