Postępowanie sądowe i arbitraż

Jedną z istotnych specjalizacji Kancelarii jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych powstałych na tle szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego, m.in. w sprawach wynikających ze sporów kontraktowych, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności członków zarządu. Działając w oparciu o gruntowną wiedzę, zaangażowanie oraz szerokie doświadczenie zdobyte w sporach toczonych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi.

Kancelaria dokonuje wszechstronnej oceny roszczeń, rekomenduje sposoby rozwiązania sporu i dobiera najbardziej efektywną strategię procesową. Działanie w oparciu o najwyższe standardy profesjonalizmu pozwoliło na zakończone sukcesem reprezentowanie klientów w złożonych sprawach, także toczących się w najwyższych instancjach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądach arbitrażowych.

W ramach obsługi prawnej oferujemy usługi związane z:

  • opracowaniem efektywnej strategii procesowej ,
  • reprezentacją w sporach cywilnych i gospodarczych Klientów korzystających ze stałej kompleksowej obsługi prawnej w sprawach bieżących związanych z działalnością przedsiębiorstwa przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, jak i sądami arbitrażowymi,
  • reprezentacją klientów w sprawach indywidulanych,
  • reprezentacją klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacją w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniach arbitrażowych, mediacyjnych i negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody,