Prawo zamówień publicznych

Kancelaria  zapewnia swoim klientom kompleksową obsługę prawną postępowań przetargowych prowadzonych w trybie zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Wspieramy Klientów w pełnym zakresie, zarówno przy opracowaniu dokumentacji przetargowej lub ofert, jak i w toku formalnej komunikacji w trakcie trwania postępowania.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań skargowych przez sądami powszechnymi. Znając i rozumiejąc specyfikę obrotu w sektorze publicznym, z powodzeniem wspieramy naszych Klientów zarówno w negocjacjach i sporach pozasądowych, jak i przed sądami.

W ramach zamówień publicznych oferujemy Klientom doradztwo prawne m.in. w zakresie:

  • kompleksowej obsługi prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w  trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego trybu postępowania dopasowanego do specyfiki danego zamówienia,
  • przygotowywania dokumentacji przetargowej, w tym części formalno-prawnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy, oraz innych dokumentów związanych z prowadzonym postępowaniem, protokołów postępowania, odpowiedzi na pytania wykonawców, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie ostatecznych wersji SIWZ wraz z umową uwzględniającej wyniki negocjacji, ocena formalno-prawna złożonych przez wykonawców ofert,
  • reprezentacji zamawiających  w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi,
  • reprezentowanie wykonawców w prowadzonych przez zamawiających postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowywanie pytań do SIWZ, uwag do umów, zapewnienie poprawności formalno-prawnej składanych dokumentów, prowadzenie negocjacji, przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowanie skarg do sądów na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
  • wsparcie w sporach realizacyjnych umów w zakresie zamówień publicznych.